Bài đăng

Hình ảnh
Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Hình ảnh
Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia : Luận án TS. Luật:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608
Hình ảnh
Vấn đề phân định biển theo Công ước Luật Biển năm 1982, thực tiễn phân định biển của một số quốc gia trên thế giới và lời giải cho vấn đề tranh chấp tại Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 0

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50071
Hình ảnh
Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại Bờ Tây Vịnh Bắc Bộ : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37576
Hình ảnh
Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển Hải Phòng bằng mô hình Delft3d : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37574
Hình ảnh
Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang : Luận văn ThS. Hải dương học: 60 44 97
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37582